ქართული კლასები

საქართველოს საგანმანათლებლო კანონის მიხედვით, სრული ზოგადი განათლება მოიცავს 12 წელს, რომელიც, თავის მხრივ, იყოფა სამ ეტაპად:
დაწყებითი სკოლა ;
საბაზო სკოლა;
საშუალო სკოლა.
დაწყებითი საფეხური მოიცავს I-VI კლასებს. ეს საფეხური პირობითად სამ ეტაპად იყოფა: I-II კლასები; III-IV კლასები; V-VI კლასები. დაწყებით სკოლაში მოსწავლებს ვთავაზობთ საქართველოს ეროვნული სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ საგნებს :
………………

საბაზო სკოლა მოიცავს VII-IX კლასებს.სწავლების ამ ეტაპზე სკოლა სთავაზობს მოსწავლეს საქართველოს ეროვნული სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ საგნებს :
………………
დამატებითი საგნები:
………..

საშუალო სკოლა მოიცავს X-XII კლასებს. XII სასწსავლო წლის ბოლოს ტარდება საატესტატო გამოცდები.
ძირითადი საგნები:
……..
დამატებითი საგნები:
………….